Катедра "ЕСЕО"

Технически Университет – Габрово

СЪОБЩЕНИЕ

Изпитни дати за редовна изпитна сесия за студенти от специалност ЕЕ, 1 курс, редовна форма на обучение

Редовна сесия ЕЕ 1 курс р.о.

22.05.2020 Posted by | Без категория | Вашият коментар

СЪОБЩЕНИЕ

Изпитни дати за студенти от специалност ЕЕ, 2 курс, редовна форма на обучение

Редовна сесия ЕЕ 2 курс р.о.

22.05.2020 Posted by | Без категория | Вашият коментар

СЪОБЩЕНИЕ

Изпитни дати за студенти от специалност ЕЕ, 3 курс, редовна форма на обучение

Редовна сесия ЕЕ 3 курс р.о.

22.05.2020 Posted by | Без категория | Вашият коментар

СЪОБЩЕНИЕ

Поправителни изпитни дати за студенти от ОКС „магистър“, специалност ЕЕ, базов план, 1 курс, редовна и задочна форма на обучение

Поправки за магистри ЕЕ базов план р.о. и з.о

22.05.2020 Posted by | Без категория | Вашият коментар

СЪОБЩЕНИЕ

Поправителни изпитни дати за студенти от ОКС „магистър“, специалност ЕЕ, подготвително обучение в и извън област Технически науки, 1 курс, задочна форма на обучение

Поправки за магистри ЕЕ подг. з.о

22.05.2020 Posted by | Без категория | Вашият коментар

СЪОБЩЕНИЕ

Дипломни защити ще бъдат провеждани присъствено

в периода 01-10.07.2020 г.

11.05.2020 Posted by | Без категория | Вашият коментар

ИЗПИТНИ ДАТИ

Изпитни дати за студентите от 1 до 4 курс задочно обучение, за студентите 4 курс редовно обучение и магистри.

Изпитни дати за студенти от специалност ЕЕ 1 курс з.о.

Изпитни дати за студенти от специалност ЕЕ 2 курс з.о.

Изпитни дати за студенти от специалност ЕЕ 3 курс з.о.

Изпитни дати за студенти от специалност ЕЕ 4 курс р.о. и з.о.

Изпитни дати за магистри от специалност ЕЕ базов план р.о. и з.о.

Изпитни дати за магистри от специалност ЕЕ подг. з.о.

29.04.2020 Posted by | Без категория | Вашият коментар

ЗАПОВЕД НА РЕКТОРА

ЗАПОВЕД НА РЕКТОРА, С КОЯТО СЕ УДЪЛЖАВА СРОКА НА ВЪВЕДЕНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДО

17 МАЙ 2020 г.

ЗАПОВЕДtugab logo

№ 3-01-135

гр. Габрово,  10.04.2020 год.

На основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование, във връзка с разпространяващата се пандемия от COVID – 19  на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Решение на НС на Република България от 3.04.2020г. за удължаване на срока на обявеното извънредно положение /обн., ДВ, бр. 33 от 7.04.2020г./

НАРЕЖДАМ:

 

  • Изменям своя Заповед № З-01-114 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № 128 от 26.03.2020г., Заповед № З-01-134 от 03.04.2020г., като удължавам срока на въведените ограничения до 12.05.2020г., включително.
  • Изменям срока по т. 3 от своя № З-01-114 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № 128 от 26.03.2020г., Заповед № З-01-134 от 03.04.2020г., като вместо „24 април 2020 г.“, да се чете „17 май 2020г.“.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на Заместник-ректори, Главен секретар, Декани, Ръководители на катедри, Ръководител АСС, Финансов мениджър, Председател на Студентски съвет, Управител на студентско общежитие, Управител на ССО ЕАД – клон Габрово, преподаватели, служители, студенти и докторанти.

Настоящата заповед да се публикува на електронната страница на Университета.

( П )

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

Ректор 

 

 

10.04.2020 Posted by | Без категория | Вашият коментар

СЪОБЩЕНИЕ

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТНОСНО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ДО 29.03.2020 Г. В УНИВЕРСИТЕТИТЕ

https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=31&Itemid=359&lang=bg

ЗАПОВЕД НА МЗ: 

Zapoved-MZ-13-03-2020

13.03.2020 Posted by | Без категория | Вашият коментар

РАЗПИС ОКС „МАГИСТЪР“

Разпис I седмица подготвително ЛЕТЕН семестър 2019

Разпис I седмица базов план ЛЕТЕН семестър 2019

10.03.2020 Posted by | Без категория | Вашият коментар